Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuws

Nieuws

 1. Optimistische resultaten binnen Waterwijs Boeren

  Metingen laten positieve verbeteringen zien in de bodem- en waterkwaliteit van deelnemers aan DAW-project Waterwijs Boeren in Gelderland.  De deelnemende boeren en tuinders namen maatregelen om de nitraatuitspoeling in hun grondwaterbeschermingsgebied te verminderen.

 2. Kennisbrochures voor en door deelnemers Waterwijs Boeren

  Wat zijn de effecten van druppelirrigatie? Hoe houd je een goede stikstofboekhouding bij?

 3. Ga mee op Oogsttour op 15 december

  Met het project Waterwijs Boeren werken we aan een gezonde bodem en toekomstbestendig bedrijf met oog voor de waterkwantiteit- en kwaliteit. Bent u ook benieuwd naar de opbrengst van Waterwijs Boeren, wilt u ervaringen delen en in gesprek over wat nodig is om de positieve resultaten vast te houden?

 4. Ronde langs proefvelden en analyse KLW- en N90-cijfers

  Op de vraag wie van de boeren iets anders teelt dan gras en mais, gingen meerdere handen de lucht in, afgelopen week tijdens de Waterwijs Boeren-bijeenkomst op Agro-innovatiecentrum De Marke. Dat de ervaring en kennis op het gebied van onder andere droogtebestendigere gewassen ruimschoots aanwezig was, bleek wel tijdens de rondgang over de proefvelden.

 5. Goede kansen voor sorghum als extra gewas

  Sorghum is een gewas dat kansen biedt om uit te groeien tot een interessant gewas. Sorghum blijft groen  bij  droogte, gebruikt weinig water, is rijk aan zetmeel en suikers, smakelijk voor de koe en bevat veel vezels.

 6. Zomeravond op De Marke met Waterwijs Boeren

  Op De Marke in Hengelo (Gld) houden we donderdagavond 14 juli een interessante bijeenkomst voor alle deelnemers aan Waterwijs Boeren. Op de Marke liggen diverse interessante demovelden gericht op de landbouw in de toekomst, akkerbouw en veeteelt, zoals diverse soorten kruiden, sorghum, voederbieten en andere teelten en velden met toepassing van druppelirrigatie.

 7. Optimaal beweiden is nog niet zo makkelijk

  Regelmatig met de grashoogtemeter het weiland ingaan, helpt om het graslandmanagement te verbeteren. Zo blijkt uit de ‘Demo Beweiding’, een onderdeel van Waterwijs Boeren.

 8. Mest op juiste moment aanwenden door extra mestopslag

  Melkveehouders benutten hun drijfmest beter als er voldoende mestopslag is. ‘Demo Mestzakken’, een onderdeel van project Waterwijs Boeren, toonde dit haarfijn aan.

 9. Druppelirrigatie als verzekering voor goede opbrengst?

  Letterlijk in het water gevallen. Dat is de kortweg de conclusie van de demo Druppelirrigatie in aardappelen die we in 2021 bij twee Waterwijs Boeren-deelnemers uitvoerden.

 10. Hoe optimaliseer jij de mineralenbenutting op jouw percelen?

  Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende schoon drinkwater beschikbaar hebben, is het van belang om gezamenlijk de bodem zo schoon mogelijk te houden. Met Waterwijs Boeren leren we op een praktische manier hoe we waterkwantiteit- en kwaliteit, maar ook de bedrijfsvoering op het boerenbedrijf kunnen verbeteren.

 11. Met juiste waterbeschikbaarheid de bodem comfortabel houden

  Voldoende water is belangrijk voor de bedrijfsvoering van boeren en tuinders, tegelijkertijd is schoon (drink)water belangrijk voor ons allemaal. Op een praktische manier leren we samen met deelnemers hoe we waterkwantiteit- en kwaliteit, maar ook de bedrijfsvoering op het boerenbedrijf kunnen verbeteren.

 12. Wees je eigen waterschap met water sturende maatregelen

  In de winter is er sprake van een overvloed aan water en in de zomer juist een tekort. Hoe houden we dit water vast, zodat we in de zomer hier een voordeel aan hebben?

 13. Zandgrond opwaarderen met klei uit de bouw

  Heb jij een perceel met lichte zandgrond waar nutriënten maar moeilijk blijven hangen? Dan is klei uit de bouw voor jou misschien de oplossing!

 14. ‘We moeten samen optrekken om de opgaven te halen’

  Met letterlijk de wind in de rug ontvingen deelnemers vanuit Waterwijs Boeren het DAW Kernteam in grondwaterbeschermingsgebied ’t Klooster. Tijdens dit bezoek gingen boeren uit het gebied in gesprek met het DAW Kernteam over de opgaven waar zij tegen aanlopen en de maatregelen die ze samen met het waterschap nemen.

 15. Enquête – Hoe werk jij vanggewas onder?

  Het is alweer februari en die maand staat bij veel ondernemers in het teken van het onderwerken van het vanggewas. We maken de grond gereed voor de daaropvolgende maisteelt.

 16. Succesvolle bevloeiingsproef ’t Klooster gaat ook in 2022 door

  Boeren uit ’t Klooster gaan door met de bevloeiingsproef die in 2021 is gestart om de droogte te bestrijden in het gebied. Overtollig water wordt niet afgevoerd, maar in de bodem gepompt.

 17. Denk aan het tijdig invullen van de KringloopWijzer!

  Heb jij de gegevens voor het invullen van de KringloopWijzer al paraat? Vanaf 15 januari kan de KringloopWijzer namelijk weer ingediend worden.

 18. Bewust kiezen voor soort groenbemester belangrijk

  Groenbemesters leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de structuur van de bodem, leveren organische stof en voorkomen nitraatuitspoeling. Na de teelt van mais zijn agrariërs op zand- en lössgrond verplicht een groenbemester te telen.

 19. Bekalken in het najaar

  Het bekalken van een perceel is van belang om je pH-waarde op peil te houden, tipt Rick Willemsen, adviseur Groeikracht en begeleider bij Waterwijs Boeren. “De pH-waarde is de basis van de bodem.

 20. Bijeenkomst: Het nut van een goede groenbemester

  De teelt van groenbemesters draagt op verschillende manieren bij aan het verbeteren van de bodemkwaliteit. Op een demoveld worden dit jaar verschillende soorten en mengsels van groenbemesters getest.

 21. “Druppelirrigatie als spaarvarken voor bodembeheer”

  De betrokkenheid van waterschap Rijn en IJssel bij Waterwijs Boeren is groot. Het waterschap heeft belang bij schoon grondwater en stimuleert agrarische ondernemers onder meer via het programma ‘Elke druppel de Grond in’ om hun kennis over druppelirrigatie en goede vochthuishouding te vergroten.

 22. Voordelen in samenwerking tussen akkerbouw en melkvee

  Voldoende vruchtwisseling op het perceel, een goed rantsoen voor koeien, betere benutting van aanwezig stikstof en vermindering van uitspoeling. Dit zijn enkele voordelen van de samenwerking tussen akkerbouwer Theo Zweverink en melkveehouder Bert Wissels.

 23. Waterwijs Boeren-dag vol kennis, inspiratie en inzichten

  Leren en inspireren, met en van elkaar. Op donderdag 2 september kwamen we bij elkaar tijdens de Waterwijs Boeren-dag op agro-innovatiecentrum De Marke.

 24. Nut en noodzaak van groenbemester na mais

  Wie geen groenbemester gelijktijdig met het inzaaien van de mais of tijdens de groei van de mais heeft ingezaaid, gaat binnenkort aan de slag: na de oogst van de mais een groenbemester zaaien. “Dat draagt bij aan het vastleggen van stikstof, de structuur van de bodem en een actiever bodemleven,” zegt Zwier van der Vegte

 25. Klaar voor de toekomst na realiseren wasplaats op loonbedrijf Haaring

  Edward Haaring raadt het iedere agrarisch ondernemer aan: ga je aan de slag op je erf, neem dan ook meteen maatregelen om erfemissie te voorkomen. Haaring – akkerbouwer en eigenaar loonbedrijf Haaring – draait mee in de akkerbouwgroep van Waterwijs Boeren.

 26. Waterkwaliteit in de praktijk op de Waterwijs Boeren-dag

  Het is zover! Op donderdag 2 september komen we bij elkaar tijdens de Waterwijs Boeren-dag.

 27. Hoe krijg je voldoende voedingsstoffen in het ruwvoer?

  Een gezonde groei van jongvee wordt gerealiseerd door voldoende voedingsstoffen uit voer. “Bevat het ruwvoer dit niet, dan staat de boer voor twee keuzes: het ruwvoer aanvullen met krachtvoer óf meer aandacht voor een goedwerkende bodem”, aldus Gerrit Hegen, De Boerenveearts.

 28. Kruidenrijk grasland in de praktijk: deelnemer Rudi vertelt

  Kruidenrijk grasland zou beter bestand zijn tegen droogte, leidt tot een besparing van kunst- en drijfmest en vergroot de biodiversiteit boven én onder de grond. Deelnemer Rudi Klein Hesselink – die een van zijn percelen inzaaide met een mengsel van Pure Graze – ziet dat het kruidenrijke grasland er goed bij staat.

 29. Verschillen in bewerking en bemesting nader bekeken door akkerbouwers

  Op het akkerbouwbedrijf van deelnemer Theo Zweverink in Hengelo  werd eind juni een veldexcursie gehouden. De deelnemende akkerbouwers aan het project Waterwijs Boeren bezochten een aantal demo’s bestaande uit verschillende gewassen die door Zweverink zijn aangelegd.

 30. 4 tips voor de beste kuil

  Kon jij vanwege het natte voorjaar ook pas laat de eerste snede kuilen? En twijfel jij ook hoe je nu kunt bijsturen met de volgende sneden?

 31. Demoveld sorghum zonder chemie op de Marke

  Op De Marke doen ze dit jaar een proef met sorghum zonder chemie. Realiseren ze een geslaagde teelt en wat valt op?

 32. Bedrijfsbodemwaterplan: handvat voor beter bodembeheer

  Bodemstructuur, -soort, -chemie en -biologie. Volgens veldbodemkundige Matheijs Pleijter, werkzaam bij Aequator Groen & Ruimte, is een goede afstemming hiertussen van groot belang in grondwaterbeschermingsgebied.

 33. Webinar ‘Samen droogte aanpakken in Oost-Nederland’

  Perceel te nat of juist te droog? Wat werkt?

 34. Deelnemer Emiel: door grasmonster maaimoment beter te bepalen

  WWB-deelnemer Emiel Koskamp zegt dat de vers grasmonsters die hij neemt hem meer inzicht geven in eiwitgehalte en stikstofonttrekking op het perceel. Dat levert hem waardevolle kennis op over wanneer maaien en hoe te sturen in het rantsoen.

 35. Open zijn naar de burger: deelnemer Marius over boer-burgerverbinding

  Verbinding met de consument is broodnodig zegt Marius Lensink. Maar hoe gaat de Waterwijs Boeren-deelnemer uit Haarlo in gesprek met de burger?

 36. Sorghum in het grondwaterbeschermingsgebied

  Samen met de boer inzicht krijgen in de teelt van sorghum en nagaan of het een waardige aanvulling is naast mais. Dat is waar Bas Sinnema, werkzaam bij Movo-Zaden, samen met zijn deelnemers naar streeft binnen dit demonstratieproject.

 37. Rekentools beschikbaar voor deelnemers Waterwijs Boeren

  Het is niet gemakkelijk om als agrarisch ondernemer nauwkeurig te bepalen hoeveel  je het grasland moet bemesten om het gewenste ruw eiwitgehalte te behalen of om te beslissen wanneer je extra kali of zwavel op het grasland moet brengen. En hoe bepaal je de optimaal pH van een bepaald perceel?

 38. Weer fysiek bij elkaar! Kijken naar de stuw bij deelnemer Manfred

  De deelnemers aan Waterwijs Boeren Dinxperlo kwamen voor het eerst dit jaar fysiek bij elkaar tijdens een bijeenkomst over de waterhuishouding in het grondwaterbeschermingsgebied. Bij deelnemer Manfred Keuper keken ze naar de door Waterschap Rijn en IJssel geplaatste stuw waarna Louis Zweers en Daniël Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel uitleg gaven over de waterbalans

 39. Demo druppelirrigatie in de aardappelteelt bij Bert

  Met Waterwijsboerendeelnemer en akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle voeren we het demonstratieproject druppelirrigatie in de aardappelteelt uit. Medio mei werden de druppelslangen onder leiding van Bert en demobegeleider Robin Walvoort op het veld aangelegd.

 40. Proef onderwerken groenbemester: resultaten tot nu toe

  Groenbemester onderwerken zonder glyfosaat. Dat is wat we begin maart hebben uitgeprobeerd met verschillende machines tijdens een demonstratie op proefboerderij De Marke.

 41. Strategisch beregenen: tips en adviezen vanuit De Marke

  Tijdens de droge zomers van de afgelopen drie jaar was het voor boeren en tuinders in de Achterhoek meer regel dan uitzondering: beregenen van percelen. Maar hoe doe je dat het meest efficiënt?

 42. Grasland scheuren vóór poten aardappelen is stikstof optimaal benutten

  Het is een werkwijze die Waterwijs Boeren-deelnemer Erik Snijders uit Winterswijk al jaren hanteert. De akkerbouwer scheurt voor het poten van de aardappelen het grasland zodat stikstof uit de zode vrijkomt.

 43. Waterschap zoekt locaties neerslagstations

  Waterschap Rijn en IJssel wil een nog beter beeld van de neerslagverdeling in het beheergebied krijgen. Daarom wil het waterschap honderd extra neerslagstations plaatsen.

 44. Vormt jouw dierenarts al een totaalbeeld van je bedrijf?

  De rol van de dierenarts is op elk bedrijf anders. Meestal gaat het om een curatieve rol, maar dat een dierenarts ook een preventieve rol kan hebben weet boerenveearts Gerrit Hegen wel zeker.

 45. ‘Goed dat we met elkaar werken aan grondwaterkwaliteit’

  Drinkwaterbedrijf Vitens is een belangrijke samenwerkingspartner binnen Waterwijs Boeren. Inez de Leau-Kolkman, omgevingsmanager Achterhoek bij Vitens en lid van de projectgroep van Waterwijs Boeren, vertelt waarom het zo belangrijk is dat wij met elkaar werken aan het beschermen van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater in het gebied.

 46. Resultaten in krantje Waterwijs Boeren

  In maart 2021 vonden onze deelnemers het Waterwijs Boeren-krantje in de brievenbus waarin we onder meer de resultaten van 2020 met jullie deelden. Waterwijs Boeren is een project van en voor boeren die willen bijdragen aan een betere leefomgeving en een vruchtbaar en rendabel agrarisch bedrijf.

 47. Boer Gert: ‘Door KLW vergelijk ik mijn bedrijfsvoering met anderen’

  Deelnemer Gert Gijgink uit Eibergen ziet de KringloopWijzer vooral als een bevestiging van hoe hij het afgelopen jaar op zijn bedrijf is gegaan. Bijvoorbeeld dat de beregening in 2020 vooral gunstig was voor de maisopbrengst.

 48. Mogelijkheden onderwerken groenbemester (met video!)

  Steeds meer deelnemers zetten in op een goede groenbemester. Dat draagt namelijk bij aan meer organische stof in de bodem, betere binding en nalevering van nutriënten en ook minder nitraatuitspoeling.

 49. Gratis online cursus over koegezondheid in kringlooplandbouw voor dierenartsen

  Op 23 maart en 1 april laat boerenveearts Gerrit Hegen -aan de hand van het bedrijf van Waterwijs Boeren-deelnemer Remco Regelink- online zien hoe zijn integrale kijk op het melkveebedrijf werkt. Nodig jouw dierenarts uit om hier aan mee te doen.

 50. Resultaten van de monitoring N30 en N90

  Om meer inzicht in de mineralenstromen op het bedrijf te krijgen zijn van en door de deelnemers gegevens verzameld van KringloopWijzer en van stikstof in de bodem, de zogenoemde N30 en N90 metingen. Het gemiddelde van de KringloopWijzers 2016, 2017, 2018 en de N90 meting uit 2019 worden als nulmeting beschouwd.

 51. Boer Gerrit nieuwsgierig naar effecten bevloeiing op zijn perceel

  16 februari 2021 – Door de ondergrondse buis van de sloot naar zijn naastgelegen weiland is het voor Gerrit Nijhuis uit Olden Eibergen voortaan mogelijk dit grasland te bevloeien. Het is een pilot, bedacht en gefinancierd door waterschap Rijn en IJssel en Vitens.

 52. Nieuwsbrief Water bij de Mest – 15 februari

  15 februari 2021 – Naar aanleiding van het demonstratieproject Water bij de mest is de rapportage met resultaten verschenen. Deze nieuwsbrief gaat geheel over het onderwerp Water bij de mest.

 53. Nieuwsbrief 22 januari 2021

  In deze editie: Goed kuilvoer is méér dan op tijd maaien VKA Inspiratiemaand: ‘Hoe verdien jij je brood in 2021? Vroeg scheuren leidt tot betere stikstofbenutting Documentaire ‘Ons droge land’ Informatieblad Mechanisch Onderwerken Actiefilmpje Compost uitrijden

 54. Vroeg scheuren leidt tot betere stikstofbenutting

  18 januari 2021 – Vroeg scheuren van grasland geeft veel voordelen. Dat schrijft DLV Advies op basis van de eerste gegevens van Drentse proeven over scheuren van grasland.

 55. Goed kuilvoer is meer dan op tijd maaien

  15 januari 2021 – We zijn te gast bij Arjan ten Harkel in Eibergen. In december is een analyse gemaakt van zijn kuilvoer.

 56. Informatieblad Mechanisch Onderwerken

  12 januari 2021 – Het gebruik van glyfosaat ligt onder vuur. Is het niet de publieke opinie, dan zijn het wel de ketenpartijen die het gebruik van glyfosaat voor de vernietiging van vanggewassen verbannen.

 57. VKA Inspiratiemaand: Hoe verdien jij je brood in 2021?

  4 januari 2021 – Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) organiseert in januari drie webinars voor de melkveehouderij met als thema ‘Hoe verdien jij je brood in 2021?

 58. Documentaire Ons Droge Land

  14 december 2020 – In de documentaire Ons Droge Land duiken we in de droogte. We volgen burgers, ondernemers en natuurbeheerders.

 59. Hoe breng je een watersysteem rond een perceel op orde?

  10 december 2020 – “Als gebiedsmakelaar ga ik in gesprek met agrarische ondernemers over hun verzoeken zoals een duikerafsluiter of boerenstuw. Ik regel de middelen en uitvoering, maar trek het ook breder.

 60. Perceel bevloeien uit hoger gelegen sloot

  8 december 2020 – Door een spontane actie van Vitens en het Waterschap wordt een perceel in Olden Eibergen bevloeid door het doorsteken van het onderhoudspad.

 61. Organische stof tot nadenken

  6 december 2020 – Eind 2020 vond een webinar plaats over het onderwerp Organische stof tot nadenken. Lees verder en bekijk het filmje over de nutriëntenkringloop Achterhoek.

 62. “Aanpak droogte is maatwerk per bedrijf”

  3 december 2020 – Gelderse boeren kunnen nu voor individueel advies en subsidie op maatregelen om na drie droge jaren de droogte de baas te blijven, terecht bij gebiedsmakelaar Henk Jolink.

 63. Stuwtje om water beter vasthouden? Waterschap denkt met deelnemers WWB mee!

  20 november 2020 – De droogte van de afgelopen jaren gaf de buurmannen Groot Wassink en Baak in Eibergen het laatste zetje om tot actie over te gaan: ze zochten contact met het waterschap Rijn en IJssel voor een oplossing: het plaatsen van een stuwtje.

 64. Nieuwsbrief 6 november

  6 november 2020 – In deze nieuwsbrief onder meer Bestendigere bodem door restmaaisel op het land, Beheerpakketten bodemverbetering, Maatregelen Zoetwater Gelderland en de agenda voor de geplande digitale groepsbijeenkomsten.

 65. Organische stofgehalte verbeteren door bermmaaisel

  27 oktober 2020 – Zo’n 75 deelnemers aan het DAW-project Waterwijs Boeren in Gelderland werken aan het verminderen van nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden door de bodem te verbeteren.

 66. Nieuwsbrief 19 oktober

  19 oktober 2020 – In deze nieuwsbrief onder meer Demonstratie Profielkuil, Beheerpakketten Bodemverbetering, Themabijeenkomsten VKA, Demoveld groenbemesters.

 67. Bestendigere bodem in waterwingebied door restmaaisel op het land

  3 november 2020 – Maaisel, gewas- en voerresten en ruige mest op je land toepassen, draagt bij aan een bestendigere bodem. Dat zegt melkveehouder Rene Hobelman.

 68. Nieuwsbrief 9 oktober

  9 oktober 2020 – In deze nieuwsbrief alles over de Themabijeenkomsten Vruchtbare Kringloop Achterhoek.

 69. Zoektocht naar de beste grondbewerking met Waterwijs Boeren (met video)

  25 september 2020 – In het kader van het project ‘Waterwijs Boeren’ zijn er in het Gelderse Hengelo diverse grondbewerkingsmachines gedemonstreerd. De middag was speciaal georganiseerd voor boeren en loonwerkers uit drie waterwingebieden.

 70. Inzicht in de samenstelling van de bodem

  15 september 2020 – In deze film beoordeelt Mattheijs Pleijter van Aequator Groen & Ruimte een zogenaamde profielkuil en analyseert deze. Hiermee krijg je meer zicht op de samenstelling van de bodem op jouw percelen.

 71. Demonstratieproject Mestzak bij melkveehouder Patrick Poelhuis

  30 juli 2020 – Waterwijsdeelnemer Patrick Poelhuis krijgt de mogelijkheid om ervaring op te doen met tijdelijke opslag van mest. Hiervoor wordt een tijdelijke mestzak achter zijn stal gelegd.

 72. Demo druppelirrigatie bij Waterwijs Boeren-tuinder Gert Smits

  9 juli 2020 – Tuinder Ger Smits doet mee aan druppelirrigatieproject in de prei. “Spaarzamer omgaan met water en energie en misschien zelfs minder gebruik stikstof.

 73. Waterwijsboer doet proef ‘water bij de mest’

  10 april 2020 – Melkveehouder Harm Baak bemest al een jaar of drie met de sleepslang en constateert sindsdien meer eiwit in het gewas. Hij wil nu wel eens weten ‘komt dat door het water of niet?